Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 Kattenhotel Tompoes: de natuurlijk of rechtspersoon, hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren, gevestigd te Alkmaar, Iepenlaan 36, 1815EE.

1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.

1.3 Gastdier: het huisdier van de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten.

1.4 Pensionovereenkomst: de in schriftelijke vorm, waarbij een e-mail of social-media chat ook als schriftelijk wordt beschouwd, door Kattenhotel Tompoes aan de consument gezonden bevestiging, waarin is vastgelegd dat Kattenhotel Tompoes tegen betaling van de genoemde hoofdsom door de consument, ten behoeve van het gastdier, zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen.

1.5 Verzorging: de door kattenhotel Tompoes uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier.

1.6 Huisvesting: het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

1.7 Reservering: de schriftelijk, digitaal of telefonisch gemaakte afspraak tussen kattenhotel Tompoes en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het kattenpension tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

1.8 Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover het kattenpension de consument actief informeert en waaraan de consument geheel moet voldoen.

1.9 Machtiging: een door de consument schriftelijk of mondeling verstrekte volmacht, aan het kattenhotel Tompoes, die de ondernemer verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijke symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot de huisvesting van een gastdier in het kattenpension/kattenhotel.

Artikel 3 – De reservering/overeenkomst

3.1 Reserveren van een verblijfsplaats in Kattenhotel Tompoes geschiedt via het reserveringsformulier dat volledig door de consument wordt ingevuld. Dit kan via de website van het kattenpension, via e-mail, via social-media chat , ter plaatse bij het kattenhotel of per telefoon. De consument accepteert hierbij expliciet de algemene voorwaarden van Kattenhotel Tompoes.

3.2 De reservering wordt een overeenkomst nadat Kattenhotel Tompoes de pensionovereenkomst als onder 1.4 omschreven, aan de consument heeft gezonden.

3.2.1 Online reserveringen kunnen gemaakt worden door op reserveren/verzenden te klikken bij het reserveringsformulier, of via e-mail of social-media chat, waarmee de consument aangeeft deze algemene bepalingen te hebben gelezen en akkoord te hebben bevonden. Nadat de ondernemer een bevestiging van de reservering heeft verzonden aan de consument is de overeenkomst tot stand gekomen. De consument accepteert hierbij expliciet de algemene voorwaarden van Kattenhotel Tompoes.

3.3 De consument is verplicht die gegevens te verstrekken aan het kattenpension welke noodzakelijk zijn voor de juiste verzorging van het gastdier.

3.4 Kattenhotel Tompoes is gerechtigd een reservering te laten vervallen indien een gastdier niet of meer dan een uur te laat wordt aangeboden op de 1e gereserveerde dag.

3.5 Bij wijziging van aankomst- en/of vertrekdatum van het gastdier blijft de oorspronkelijke pensionovereenkomst van kracht.

3.6. Kattenhotel Tompoes behoudt zich het recht voor om gastdieren zonder opgaaf van redenen te weigeren. Als een consument geen geldig bewijs van de verplichte inentingen kan tonen, behoudt Kattenhotel Tompoes zich het recht voor om de gastdieren te weigeren bij aankomst. De volledige betaalverplichting blijft bestaan.

3.7 Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een factuur. Indien deze factuur niet of niet tijdig voldaan wordt is ondernemer gerechtigd om de pensionovereenkomst eenzijdig te annuleren.

Artikel 4 De prijs en de prijswijzigingen

4.1 De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten pensionovereenkomst. De prijs bevat de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

4.2 Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op overeengekomen prijs.

4.3 lid 4.2 is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

4.4. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat, tenzij de verlengingsperiode meer dan 30 dagen betreft. In het laatste geval bespreken consument en Kattenhotel Tompoes een nieuwe totaalprijs.

Artikel 5 – De betaling

5.1 Nadat de pensionovereenkomst tot stand is gekomen dient de factuur binnen 7 dagen voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ondernemer is gerechtigd om de overeenkomst te annuleren indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan.

5.2 Meerkosten, gemaakt ten behoeve van het gastdier, dienen ten tijde van het ophalen van het gastdier te worden voldaan tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 –  De annuleringsregeling

Bij annulering door de consument gelden de volgende betalingsverplichtingen of (ingeval er reeds is betaald) gelden de volgende restitutieregelingen:

  • Annulering tot 8 weken voor aanvang van het verblijf: volledige restitutie van het betaalde c.q. vervallen van de factuur, minus 25 euro administratiekosten
  • Annulering binnen 8 weken voor aanvang van het verblijf, 50% van de opgegeven kosten/factuur worden in rekening gebracht
  • Annulering binnen zeven dagen voor aanvang van het verblijf, 100% van de opgegeven kosten/factuur worden in rekening gebracht
  • De aangevraagde en bevestigde verblijfsperiode kan niet worden ingekort aangezien wij hier onze planning op baseren. Er kan wel naar beschikbaarheid worden verlengd

Artikel 7 – Rechten en plichten van de ondernemer

7.1 De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen verzorging en huisvesting te verlenen op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.

7.2 De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van een ieder die betrokken is bij de huisvesting en verzorging van het gastdier.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden en plichten van de consument

8.1 De consument moet, uiterlijk bij aanvang van het verblijf van het gastdier aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het huisdier. Dit zoveel mogelijk onder overlegging van de op die informatie betrekking hebbende documenten zoals wettelijk verplicht.

8.2 De consument is verplicht bij het aangaan van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension, het bewijs af te geven dat het gastdier de op dat moment in de sector vereiste vaccinaties heeft ondergaan.

8.3 De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

Artikel 9 – Ziekte van het gastdier

9.1. Consument machtigt de ondernemer om bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) een dierenarts te consulteren. Consument machtigt de ondernemer om al die maatregelen te treffen die ondernemer in de gegeven situatie juist acht. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de consument. Deze kosten dienen vergoed te worden aan de ondernemer per datum van ophalen gastdier.

9.2 Wanneer blijkt dat voor het behandel/herstelproces van het gastdier veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de consument of bij de door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de ondernemer dit niet worden toegerekend. Indien de situatie van het gastdier een acuut optreden verlangt van ondernemer dan treedt ondernemer pas in contact met de consument of zijn contactpersoon nadat het dier is aangeboden c.q. behandeld door een veterinair.

9.3 De ondernemer mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.

9.4 De ondernemer is bij teruggave van het gastdier aan de consument verplicht schriftelijk melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf. Van het raadplegen een dierenarts wordt in het verslag in elk geval melding gemaakt.

9.5 De ondernemer kan bij ziekte, ontstaan (kort) voorafgaande het verblijf, niet verantwoordelijk worden gehouden voor de medische behandeling welke voortgezet dient te worden tijdens het verblijf. De ondernemer kan vanwege het groepsgewijze verblijf geen garantie geven dat (dwang)medicatie succesvol wordt toegediend. De consument dient ziekte (kort) voorafgaande het verblijf ten alle tijde direct aan de ondernemer te melden. Kattenhotel Tompoes behoudt zich het recht voor om gastdieren met een (ernstige) medische aandoening te weigeren.

Artikel 10 – Overlijden van het gastdier

10.1 De ondernemer stelt na het overlijden van het gastdier de consument of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De consument, die zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van de ondernemer op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal de ondernemer het stoffelijk overschot via de destructie laten verwijderen.

10.2 Op verzoek van de consument kan de ondernemer zorg dragen dat het stoffelijk overschot op kosten van de consument wordt gecremeerd of begraven.

Artikel 11 – Ophalen van een gastdier

11.1 Het ophalen van het gastdier vindt plaats op de in de overeenkomst vastgestelde einddatum, binnen de daartoe bestemde openingstijden van het kattenhotel, dan wel schriftelijk afgesproken tijden.

11.2 Eventueel nog openstaande nota’s zullen terstond worden voldaan.

11.3 Het paspoort van het gastdier wordt overhandigd aan de consument, en indien van toepassing een specificatie van de extra gemaakte kosten, en indien van toepassing een samenvatting van de ziektegeschiedenis die zich ten tijde van het verblijf in het kattenhotel bij het gastdier heeft geopenbaard.

11.4 Indien de consument zonder bericht het gastdier niet binnen 1 week na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de ondernemer de consument aanmanen om het gastdier op te halen. Deze aanmaning zal geschieden per e-mail en per telefoon. Wanneer consument niet binnen 2 dagen na ontvangst van dit bericht het gastdier ophaalt, zal de ondernemer het gastdier naar een gecertificeerd asiel brengen. De consument is verplicht de kosten van het langere verblijf in het hotel te vergoeden alsmede de kosten van het het dierenasiel te vergoeden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Kattenhotel Tompoes aanvaardt ten opzichte van de eigenaar/consument geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van de kat, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de pensionhouder.

12.2 De consument is er op gewezen middels deze algemene voorwaarden dat Kattenhotel Tompoes een kattenpension is waar de katten in groepjes gehouden worden. Dit staat ook expliciet op de website te lezen en wordt door de pensionhouder persoonlijk uitgelegd waar mogelijk. Het in groepsverband houden van gastdieren is een zienswijze van ondernemer om het welzijn van de dieren gedurende het verblijf zo optimaal mogelijk na te streven, doch brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee. De consument realiseert zich dat -ondanks alle voorzorgsmaatregelen vanuit zowel de consument als vanuit het hotel- het mogelijk is dat er een besmettelijke ziekte uitbreekt in het hotel. Kattenhotel Tompoes verplicht zichzelf om alle maatregelen te treffen om een uitbraak te voorkomen en/of de verspreiding de beperken. Doch alle kosten voortvloeiend uit medisch handelen om de uitbraak te bestrijden komen voor rekening van de consument. Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze omstandigheid.

12.3 Een eventuele aansprakelijkheid van kattenhotel Tompoes zal nimmer het bedrag overstijgen van de waarde van de pensionovereenkomst.

12.4 Het gastdier verblijft in kattenhotel Tompoes voor rekening en risico van de consument.

12.5 Kattenhotel Tompoes is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van meegebrachte eigendommen van de consument, zoals reismandjes, kattenspeeltjes en vaccinatiebewijzen/dierenpaspoorten.

Artikel 13 Wijzigingen

13.1 Kattenhotel Tompoes behoudt zich het recht voor om bovenstaande algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.